Regulamin Junior Meczu

PROMOCJA „GŁOSUJ NA JUNIORA MECZU”

UCZESTNICTWO W PROMOCJI NIE WYMAGA ŻADNEGO ZAKUPU ANI INNEJ OPŁATY. ZAKUP NIE ZWIĘKSZY SZANS NA WYGRANĄ W PROMOCJI.

Zgłaszając się do udziału oraz uczestnicząc w niniejszej Promocji, wyrażasz zgodę na podleganie niniejszym Warunkom Uczestnictwa w Promocji („Warunki”) i oświadczasz, że spełniasz wszystkie poniższe wymogi dotyczące prawa do udziału w Promocji. Promocja podlega niniejszym Warunkom oraz wszystkim obowiązującym przepisom i regulacjom.

 1. ORGANIZATOR
 1. Niniejsza Promocja jest organizowana i prowadzona przez spółkę Red Bull Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa, Polska, numer KRS: 0000132170, NIP: 5261012714 („Organizator”), przy wsparciu partnerów, agencji i usługodawców Organizatora.
 1. W przypadku kiedy Promocja jest prowadzona za pośrednictwem jednej lub kilku platform stron trzecich, Promocja nie jest połączona z platformą (platformami) stron trzecich ani organizowana, promowana czy administrowana przez platformę (platformy) stron trzecich lub w jakikolwiek sposób z nią (nimi) związana. Twoje korzystanie z platformy (platform) stron trzecich podlega warunkom zamieszczonym na takiej platformie strony trzeciej. Organizator zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, kiedy nie przestrzegasz warunków platformy (platform) stron trzecich.
 • PROMOCJA („Promocja”)
 • Promocja odbywa się pod nazwą: „Głosuj na Juniora meczu”. Promocja jest związana z meczami żuzlowymi odbywającymi się w ramach, zarządzanych przez Ekstraligę Żużlową Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Jana Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz, Polska, numer KRS: 0000264778, NIP: 5542694384 („”), rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo Polski na żużlu pod nazwą „PGE Ekstraliga”, odbywających się na podstawie Regulaminów Sportu Żużlowego Polskiego Związku Motorowego, w tym na podstawie Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski/DMP („PGE Ekstraliga”) w sezonie 2024 oraz udziału w nich „Juniorów” (tj. osób biorących udział w rozgrywkach PGE Ekstraligi jako zawodnik klubu żużlowego uczestniczącego w tych rozgrywkach, które nie ukończyły 21 roku życia i mają status „juniora” w rozumieniu Regulaminów Sportu Żużlowego Polskiego Związku Motorowego dotyczących rozgrywek PGE Ekstraligi, w tym w rozumieniu Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski/DMP) w sezonie 2024.
 • Promocja rozpoczyna się 12 kwietnia 2024 r. o godzinie 18:00 czasu UTC+1 i kończy 6 października 2024 r. o godzinie 23:59 czasu UTC+1 (włącznie). Organizator musi otrzymać wszystkie zgłoszenia przed upływem daty końcowej Promocji.
 • Wszystkie zgłoszenia do Promocji otrzymane poza określonymi powyżej ramami czasowymi zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 • PRAWO DO UDZIAŁU
 • Aby wziąć udział w Promocji i mieć prawo do nagrody, oświadczasz i zapewniasz, że spełniasz następujące kryteria kwalifikujące:
 • Potwierdzasz, że jesteś osobą fizyczną występującą w charakterze osobistym i w momencie zgłaszania do Promocji masz skończone 18 lat lub więcej. Osoby poniżej 18. roku życia nie mogą uczestniczyć w Promocji ani przekazywać Organizatorowi swoich „Danych Osobowych” (tj. wszelkich danych związanych z Twoją osobą, takie jak dane kontaktowe, odpowiedzi udzielone w ramach Promocji czy zdjęcia). Przekazywanie nam Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli nie dostarczysz wszelkich wymaganych Danych Osobowych, nie będziesz mógł wziąć udziału w Promocji.
 • Udział w Promocji mogą wziąć wyłącznie mieszkańcy Polski. Należy pamiętać, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli uczestnicy nie mogą zgodnie z prawem uczestniczyć w Promocji z powodu prawa krajowego lub lokalnych przepisów.
 • Członkowie zarządu, przedstawiciele wyższego kierownictwa i pracownicy Organizatora, jego spółki macierzystej, spółek powiązanych, spółek zależnych, przedstawicieli i wszelkich innych firm związanych z przygotowaniem lub realizacją Promocji, zawodowi doradcy, usługodawcy zewnętrzni lub agencje reklamowe i promocyjne zaangażowane w Promocję oraz członkowie najbliższej rodziny i osoby zamieszkujące to samo gospodarstwo domowe, co wymienione osoby (niezależnie od pokrewieństwa) nie mają prawa do uczestnictwa w Promocji ani ubiegania się o nagrody. Organizator zweryfikuje niniejsze warunki w trakcie dokonywania wyboru w oparciu o własną bazę danych.
 • Organizator nie będzie przyjmować zgłoszeń które: (a) zostały wygenerowane automatycznie przez komputer; (b) zostały wypełnione przez osoby trzecie (w Twoim imieniu) lub uzupełnione masowo; (c) są nieczytelne, zostały przerobione, zrekonstruowane lub sfałszowane; lub (d) są niekompletne. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w dowolnym momencie według własnego uznania podanego przez Ciebie adresu e-mail oraz w stosownych przypadkach zgody opiekuna prawnego, a także do żądania okazania dowodu potwierdzającego pełnoletniość, tożsamość i/lub inne dane. W przypadku jakiegokolwiek sporu zgłoszenia zawierające nieważny adres e-mail lub błędne dane dotyczące Twojego wieku lub miejsca zamieszkania będą uznawane za nieważne. Nie wolno zgłaszać się do udziału w niniejszej Promocji za pomocą kilku kont e-mail lub kont w mediach społecznościowych. Jeżeli okaże się, że skorzystałeś z kilku kont e-mail lub kont w mediach społecznościowych w celu obejścia tej zasady, wszystkie Twoje zgłoszenia zostaną usunięte.
 • ZASADY UCZESTNICTWA I NAGRODY
 • Aby wziąć udział w niniejszej Promocji, musisz w pierwszej kolejności zagłosować w oficjalnej aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi (której administratorem jest EŻ; „Aplikacja”) na Juniora danego meczu PGE Ekstraligi, zgodnie z zasadami określonymi przez EŻ w Załączniku nr 1 do niniejszych Warunków („Aktywacja”), a następnie, po oddaniu głosu w Aplikacji w ramach Aktywacji, zostaniesz, po wyrażeniu zgody, przekierowany na stronę internetową Organizatora: redbull.pl i jeśli chcesz wziąć udział w Promocji to musisz krok po kroku postępować zgodnie z instrukcjami określonymi przez Organizatora, które obejmują podanie danych wymaganych do przeprowadzenia rejestracji w Promocji (np. imię i adres e-mail). Ponadto jeżeli rejestrujesz się w Promocji za pomocą konta w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub Google+, wymagane może być przekazanie nam dodatkowych informacji (np. wiek lub lokalizacja).
 • Aby z powodzeniem wziąć udział w Promocji, będziesz musiał wypełnić formularz zgłoszeniowy („Zgłoszenie”) jak opisano na stronie internetowej Organizatora: redbull.pl
 • Każda osoba może wygrać w Promocji tylko jeden raz.
 • Nagrody w Promocji to 2-pak Red Bulla (1 puszka Energy Drink o poj. 250 ml oraz 1 puszka Red Bull Edition o poj. 250 ml) – dla 35 pierwszych zgłaszających się do Promocji osób w każdym z 70 meczów PGE Ekstraligi w sezonie 2024.
 • Nagroda zostanie przekazana poprzez przesyłkę do paczkomatu InPost. Łączna wartość każdej nagrody nie przekroczy 20 zł.
 • W przypadku chęci uzyskania dalszych szczegółów odnośnie Promocji prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail Organizatora: [email protected]. Jeżeli wyłoniony zdobywca (zdobywcy) nagrody nie spełnia kryteriów kwalifikujących określonych w niniejszych Warunkach, Organizator wybierze alternatywnego zdobywcę (zdobywców) nagrody. Jeżeli zostaniesz zdyskwalifikowany, Organizator nie ma obowiązku publikować informacji o tym fakcie. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia przejrzystości oraz odpowiedniego zapisania procesu wyłaniania zdobywcy (zdobywców) nagrody w celu umożliwienia weryfikacji wyników Promocji.
 • POWIADOMIENIE ORAZ ODBIÓR NAGRODY
 • Dane kontaktowe przekazane w Twoim Zgłoszeniu do udziału w Promocji zostaną wykorzystane do powiadomienia Cię o jakichkolwiek nagrodach, do których przysługuje Ci prawo, więc prosimy upewnić się, że są one aktualne i poprawne.
 • Organizator powiadomi zdobywcę (zdobywców) nagrody za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonu podanego w Zgłoszeniu do Promocji. Po otrzymaniu powiadomienia, zdobywca (zdobywcy) nagrody otrzyma szczegółowe informacje na temat tego, jak odebrać nagrodę. Jeżeli zdobywca nagrody będzie niedostępny lub kontakt z nim/nią nie będzie możliwy lub nie odbierze nagrody w określonych ramach czasowych, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody kolejnemu uczestnikowi wybranemu zgodnie ze stosownym procesem wyłaniania zdobywcy (zdobywców) nagrody.
 • Nagroda nie może zostać przeniesiona na inne osoby ani odebrana przez osobę trzecią w Twoim imieniu.
 • Lista zdobywców nagród może zostać opublikowana na stronie internetowej Organizatora. W przypadku gdy jesteś zdobywcą nagrody, zgodnie z powyższym wyrażasz zgodę na udostępnienie swoich danych (np. imienia i nazwiska, przezwiska) przez Organizatora.
 • Maksymalny okres dostarczenia nagrody nie przekroczy 30 dni od czasu zakończenia Promocji. Zdobywca (zdobywcy) nagrody zostanie poinformowany o wszelkich opóźnieniach w dostarczeniu nagrody.
 • W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia którejkolwiek lub wszystkich nagród nagrodami o równej lub większej wartości.
 • Należy pamiętać, że uczestnikom Promocji nie przysługuje zwrot kosztów podróży ani innych kosztów poniesionych w związku z udziałem w Promocji poza tymi wyszczególnionymi w niniejszych Warunkach. Nagród nie można przenosić na inne osoby ani wymienić na równowartość pieniężną.
 • Zdobywca nagrody pozostaje odpowiedzialny za uregulowanie wszelkich należności z tytułu podatków (w tym odsetek i kar) opłacanych właściwym władzom podatkowym w związku z otrzymaniem nagrody. W przypadku przyznania nagrody rzeczowej Organizator doda do niej nagrodę pieniężną w wysokości 11,13% wartości nagrody rzeczowej. Suma ta nie zostanie wydana uczestnikowi, lecz przekazana przez Organizatora jako podatnika właściwym władzom podatkowym, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 226, z późn. zm.), tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego urzędu skarbowego.
 • PRAWO ORGANIZATORA DO ZMIANY WARUNKÓW ORAZ DO DYSKWALIFIKACJI
 • W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem i bez naruszania Twoich praw ustawowych, w przypadku gdy zdaniem Organizatora Promocja zostanie narażona na szwank w wyniku zdarzenia poza kontrolą Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania, przerwania, zmiany lub przedłużenia Promocji bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek kwot lub innego rodzaju strat czy szkód, jakie możesz ponieść Ty lub jakakolwiek inna osoba trzecia (bezpośrednio bądź pośrednio). Powinieneś regularnie odwiedzać stronę internetową Organizatora: redbull.pl, w celu sprawdzenia, czy nie zostały wprowadzone jakieś zmiany, które będą obowiązywać od momentu publikacji na ww. stronie internetowej Organizatora.
 • W dowolnym momencie trwania Promocji, Organizator ma prawo, według swojego wyłącznego uznania, do zablokowania lub wstrzymania głosów, zdyskwalifikowania i/lub wykluczenia każdego uczestnika Promocji, jeżeli jest przekonany o tym, że w przypadku gdy proces wyłaniania zdobywcy (zdobywców) nagrody opiera się na głosowaniu, jakiekolwiek osoby głosujące na takiego finalistę zostały opłacone, zachęcone lub w jakikolwiek sposób zmuszone do oddania głosu przez finalistę lub osobę trzecią i/lub uczestnik nie stosuje się do niniejszych Warunków, oszukuje albo, jeśli dotyczy, wykazuje jakiegokolwiek rodzaju inne nielegalne lub niewłaściwe zachowania. Decyzja Organizatora odnośnie wszelkich spraw związanych z Promocją jest ostateczna i nie podlega żadnym dalszym roszczeniom.
 • W przypadku dyskwalifikacji zwycięzcy, nagroda przepada i może zostać przyznana ponownie zgodnie ze stosownym procesem wyłaniania zdobywcy (zdobywców) nagrody.
 • GROMADZENIE INFORMACJI I OCHRONA DANYCH

Informacje odnośnie sposobów, w jakie Organizator może gromadzić, przetwarzać i przechowywać Twoje Dane Osobowe w związku z Promocją i w innych przypadkach, znajdują się w następującym dokumencie Organizatora: www.redbull.com/pp/pl_PL

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA
 • W zakresie dozwolonym przez prawo Organizator, jego pracownicy, agenci lub dystrybutorzy nie ponoszą w żadnych okolicznościach odpowiedzialności za wypłacenie zdobywcom nagrody odszkodowania ani nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody, obrażenia ciała lub śmierć w wyniku uczestnictwa w Promocji oraz odbierania nagrody. Wszelkie ograniczenie odpowiedzialności zostaje wykluczone w przypadku oszustwa, winy umyślnej lub rażącego zaniedbania. Twoje ustawowe prawa nie są naruszone.
 • Organizator i Grupa Red Bull nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności w stosunku do Ciebie z tytułu utraty przychodów, utraty zysków, utraty wartości firmy, utraty danych, utraty możliwości (w każdym przypadku bezpośredniej i pośredniej) oraz wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub szkód poniesionych przez Ciebie w związku z udziałem w Promocji, o ile taka strata nie wynika z nieprzestrzegania umownych i prawnych obowiązków Organizatora lub Grupy Red Bull, kiedy to Organizator wciąż ogranicza swoją odpowiedzialność za wyżej wymienione sytuacje w zakresie dozwolonym przez prawo.
 • Organizator i Grupa Red Bull nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu: spóźnionych, utraconych, zaległych, uszkodzonych, wysłanych na niewłaściwy adres, niekompletnych, nieczytelnych lub niezrozumiałych zgłoszeń; wadliwego działania, awarii, opóźnień lub utrudnień związanych z korzystaniem z telefonów, elektroniki, sprzętu lub oprogramowania, sieci, Internetu lub komputerów; błędów w transmisji; wysłanych, ale nieotrzymanych doręczeń powiadomień o nagrodach; wszelkich strat poniesionych przez osoby zgłaszające się lub próbujące się zgłosić i/lub wziąć udział w Promocji, w tym utraty zgłoszenia, jego niedotarcia, niewłaściwego przetwarzania lub niewygrania.
 • Nie istnieje żadne prawnie przysługujące uprawnienie do udziału w niniejszej Promocji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, kiedy nie jesteś w stanie z jakiegokolwiek powodu wziąć udziału w Promocji.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, kiedy zranisz się w trakcie wykonywania czynności związanych z Promocją. Niniejszym oświadczasz, że Twój stan zdrowia, nie uniemożliwia Ci bezpiecznego udziału w Promocji ani nie stwarza faktycznego ryzyka dla innych. Potwierdzasz także, że Twój udział w Promocji nie jest niemożliwy z jakichkolwiek innych powodów.
 • Organizator i Grupa Red Bull w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niedopełnienie lub opóźnienie w wypełnianiu swoich obowiązków zgodnie z niniejszymi Warunkami na skutek, bezpośrednio lub pośrednio, działania sił znajdujących się poza ich rozsądną kontrolą, w tym między innymi strajków, przerw w pracy, wypadków lub działania siły wyższej oraz przerw w działaniu, utraty lub niewłaściwego funkcjonowania usług komunalnych, usług komunikacyjnych lub komputerowych (sprzętu lub oprogramowania), kiedy zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami prawa okoliczności te stanowią przypadek działania siły wyższej.
 • W najpełniejszym zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, do Promocji nie mają zastosowania żadne warunki, gwarancje ani inne postanowienia, a wszystkie nagrody zostają przyznane „w stanie, w jakim są”, bez jakichkolwiek gwarancji jednoznacznych czy dorozumianych (w tym między innymi jakichkolwiek dorozumianych gwarancji dotyczących zadowalającej jakości lub odpowiedniości do określonego celu).
 • Organizator wyłącza wszelką odpowiedzialność w sytuacji, kiedy uczestnictwo/przyznanie nagrody wymaga zgody opiekuna prawnego. Wyłączną odpowiedzialność w takim przypadku ponosisz Ty.
 • EŻ nie ponosi odpowiedzialności za organizację, przebieg i przeprowadzenie Promocji, w tym w stosunku do jakichkolwiek jej uczestników, a także jakichkolwiek osób trzecich.
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków.
 • Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, a uczestnicy Promocji i Organizator podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla adresu siedziby Organizatora.
 • Aktualna wersja niniejszych Warunków będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora: redbull.pl.
 • Ogólne pytania dotyczące niniejszych Warunków i/lub Promocji należy kierować na adres e-mail Organizatora: [email protected].

Załącznik nr 1

Zasady Aktywacji

Regulamin aktywacji „Junior PGE Ekstraligi”

Aktywacja z dziedziny sportu dotycząca wybierania najpopularniejszych Juniorów PGE Ekstraligi

 (dalej: „Aktywacja”)

I. Postanowienia ogólne.

 1. Organizator Aktywacji.

Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jana Pestalozziego 3 (85-095), zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000264778, NIP: 554-269-43-84 (dalej: „”), będąca spółką zarządzającą klubowymi rozgrywkami żużlowymi „PGE Ekstraligi” o tytuł Drużynowego Mistrza Polski na Żużlu (dalej: „PGE Ekstraliga”).

 • Rodzaj Aktywacji.
 1. Rodzaj Aktywacji – aktywacja z dziedziny sportu (dotycząca sportu żużlowego) związana z wybieraniem najpopularniejszych Juniorów (tj. osób biorących udział w rozgrywkach PGE Ekstraligi jako zawodnik klubu żużlowego uczestniczącego w tych rozgrywkach, które nie ukończyły 21 roku życia i mają status „juniora” w rozumieniu Regulaminów Sportu Żużlowego Polskiego Związku Motorowego dotyczących rozgrywek PGE Ekstraligi, w tym w rozumieniu Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski/DMP: dalej: „Junior”) w wyścigach i meczach odbywających się w ramach rozgrywek PGE Ekstraligi w sezonie 2024 (dalej: „PGE Ekstraliga 2024”);
 2. Warunek udziału w Aktywacji – warunkiem uczestnictwa w Aktywacji jest ukończenie 18 roku życia (osiągniecie pełnoletniości) oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i statusu konsumenta w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610, z późn. zm.).
 • Formuła Aktywacji.

Aktywacja polega na wybieraniu w oficjalnej aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi, którą można pobrać na urządzenia (dalej: „Aplikacja”), przez użytkowników Aplikacji, najpopularniejszych Juniorów meczów PGE Ekstraligi 2024 (dalej: „Mecze”), poprzez ich wskazanie w Aplikacji (tj. poprzez kliknięcie pola wyboru w zakładce „Relacja” w Aplikacji).

Wybieranie Juniora Meczu w ramach Aktywacji odbywa się w każdym biegu programowym każdego meczu PGE Ekstraligi zgodnie z terminarzem rozgrywek i dotyczy wyłącznie zawodników zgłoszonych do Meczów z numerami startowymi 6 i 7 oraz 14 i 15.

Aktywacja odbywa się oddzielnie w odniesieniu do każdego Meczu i rozpoczyna się po zakończonym drugim biegu każdego Meczu, a kończy po zakończonym 15 biegu każdego Meczu.

Aktywacja i udział w niej nie wiąże się z żadnymi nagrodami.

Wyniki Aktywacji publikowane są w Aplikacji w postaci procentowej.

Warunkiem uczestnictwa w Aktywacji jest zalogowanie się do Aplikacji przez jej użytkownika poprzez podanie wskazanych tam danych logowania do Aplikacji.

EŻ zastrzega sobie prawdo do moderowania Aktywacji w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w jej przebiegu.

 • Cel Aktywacji.


Celem Aktywacji jest promocja żużla, w szczególności PGE Ekstraligi, a także ogólna promocja sportu.