Polityka prywatności – Aplikacja mobilna

Informacje ogólne

Niniejszy dokument przedstawia informacje o zakresie danych osobowych przetwarzanych przez aplikację mobilną “PGE Ekstraliga”, dostępną na platformach Android oraz iOS i jest adresowany jest do użytkowników Aplikacji Mobilnej.

Wydawcą Aplikacji Mobilnej jest spółka Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o.

Dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. J. Pestalozziego 3, 85-095 Bydgoszcz), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000264778, NIP: 5542694384, REGON: 340186257.

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się z nami pod adresem e-mail: [email protected] oraz korespondencyjnie na adres administratora danych osobowych (z dopiskiem „dane osobowe:”)

Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”.

W przypadku zarejestrowanych użytkowników aplikacji PGE Ekstraliga Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • umożliwienia Państwu korzystania z zarejestrowanego konta użytkownika aplikacji PGE Ekstraliga. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów);
  • marketingu bezpośredniego dotyczącego rozgrywek i zawodów organizowanych przez Ekstraligę Żużlową sp. z o.o. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, polegający na marketingu bezpośrednim).

W przypadku niezarejestrowanych użytkowników aplikacji PGE Ekstraliga przetwarzany jest wyłącznie adres IP urządzenia, za pośrednictwem którego Państwo korzystają z aplikacji, w celu prawidłowej realizacji sesji użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, polegający na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania aplikacji PGE Ekstraliga).

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane i udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi mogą być podmioty, którym Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, a także podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres czasu:

  • w przypadku zarejestrowanych użytkowników aplikacji PGE Ekstraliga – do czasu usunięcia przez Państwa konta użytkownika w aplikacji PGE Ekstraliga lub do momentu skorzystania przez Państwa z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody, bądź wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
  • W przypadku niezarejestrowanych użytkowników aplikacji PGE Ekstraliga (adres IP) – przez kilka tygodni.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną zgodę, wszystkie udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, a brak ich podania skutkuje brakiem możliwości korzystania przez Państwa z aplikacji PGE Ekstraliga, a w przypadku danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego – z brakiem możliwości przesyłania Państwu informacji handlowych dotyczących rozgrywek i zawodów organizowanych przez Ekstraligę Żużlową sp. z o.o.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, celem dostosowania przesyłanych Państwu informacji handlowych do Państwa preferencji i upodobań. Przysługuje Państwu prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu.

W związku z korzystaniem przez administratora danych z kodów/skryptów, m. in. w postaci Google Analytics, Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez Stany Zjednoczone Ameryki odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania od administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego

Administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami RODO i innymi przepisami prawa regulującymi kwestie ochrony danych osobowych, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.